ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ОБЩИНА БОРОВАН, ОБЛ.ВРАЦА МАНДАТ 2015г.- 2019 г.

Общински съвет Борован

 

 

П Р А В И Л Н И К

 

 

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ОБЩИНА БОРОВАН

 

ОБЛ.ВРАЦА МАНДАТ 2015г.- 2019 г.

 

 

 

 

 

 

БОРОВАН,Ноември 2015г.

 

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

  Чл.1. Този Правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация .

 Чл.2. Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват  съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация,действащото законодателство  и разпоредбите на този правилник.

 Чл.3. /1/ Правилника има за цел да осигури ефективна организация на работата на Общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници , взаимодействието им с Общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

                        /2/ Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност и гражданско участие.

 Чл.4./1/ Общинският съвет се състои от 13/тринадесет/ съветници и заседава в сградата на читалище”Цани Иванов” в края на календарния месец .

                        /2/. Заседание може да се проведе и на друго място на територията на Общината по решение на председателския съвет.

                        /3/. По изключение , с решение на Общинския съвет заседание може да се проведе и извън територията на Общината .

 Чл.5./1/.Общинският съвет:

                        1.създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство най- малко от 7 общински съветници ;

                        2.одобрява структурата на Общинската администрация по предложение на кмета на Общината с мнозинство най-малко от 7 общински съветници;

                        3.избира и освобождава председателя на Общинския съвет с мнозинство  най-малко от 7 общински съветници;

                        4.определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредби и средствата за работна заплата на персонала от Общинския бюджет по предложение на кмета на Общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

                        5. приема и изменя годишния бюджет на Общината , осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му с мнозинство най- малко от 7 общински съветници;чрез поименно гласуване

                        6. определя размера на местните такси и цените на услуги с мнозинство от 7 общински съветници;чрез поименно гласуване.

                        7. приема решение за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на Общината и кметовете на кметства с мнозинство  най-малко от 7 общински съветници;чрез поименно гласуване.

                        8. приема решение за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на Общината в тях с мнозинство най малко  от 7 общински съветници;чрез поименно гласуване.

                        9. приема решение за ползване на банкови кредити за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред определени със закон, с мнозинство   най малко  от 7 общински съветници;чрез поименно гласуване.

                        10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на Общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

                        11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на Общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

                        12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на Общината,които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.        

                        13.приема решение за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;чрез поименно о гласуване

                        14.приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина както и с други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на Община в тях с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници; чрез поименно гласуване

                        15.прави предложения за административно- териториални промени, засягащи територията и границите на Общината с мнозинство най- малко от 7 общински съветници;

                        16. приема решения за именуване и преименуване на улици,площади,паркове,инженерни съоръжения,вилни зони,курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

                        17.обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

                        18.приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство най- малко от 7 общински съветници;

                        19.одобрява символ и печат на Общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

                        20. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

                        21.взема решения за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на Общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от 3 месеца с мнозинство най- малко от 7 общински съветници;

                        22./1/.Общинският съвет може да избере обществен посредник с мнозинство от 2/3 от общия брой общински съветници;

                        /2/. В случаите по ал./1/ Общинският съвет приема правилник за организацията  и дейността на обществения посредник  с мнозинство от 2/3 от общия брой общински съветници.

                        23..Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение които не са от изключителната компетентност на други органи.

                        24..В изпълнение на своите правомощия Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение .

                        25.По въпроси, неуредени в този правилник, Общинският съвет приема отделни решения .

                        26.Пълномощията на Общинските съветници , кмета на общината и кметовете на кметства се прекратяват предсрочно  при условията и реда на ЗМСМА

                        27.Територията на Общината включва следните кметства: Борован,Малорад,Добролево,Нивянин и Сираково.

 

 

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

           

           

                        Чл.6. Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от Областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.

                        Чл.7./1/ Първото заседание на Общинският съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на Общинския съвет.

                        /2/.Общинските съветници, кмета на Общината, кметовете на кметства полагат предвидената в чл.32,ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва клетвен лист.

                        /3/. Клетвения лист на всеки общински съветник, кмет на Община и кмет на кметство се съхранява в архива на Общинския съвет.

                        Чл.8. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на Общинския съвет.

                        Чл.9. На първото си заседание Общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на Общинския съвет.

                        Чл.10. /1/.За произвеждането на тайно гласуване по чл.9 се избира комисия от 3 /трима/ общински съветници.

                        /2/. От състава на комисията се избира председател , който ръководи процедурата на гласуването.

                        Чл.11. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в Общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател.

                        Чл.12. /1/. Изборът на председател се извършва с бяла бюлетина, на която са написани имената на издигнатите кандидати.Пред имената на кандидатите има квадратче. Всеки съветник поставя знак в квадратчето пред името на предпочитания от него кандидат, поставя бюлетината в плик и пуска плика в изборната урна. След гласуването всеки общински съветник се подписва в предварително подготвен списък.

                        /2/. Празните пликове се считат за недействителни гласове.

                        /3/.За избран се счита кандидатът получил повече от половината от гласовете от общия брой съветници.

/4/.Комисията по избора съставя протокол в  който

отразява резултатите от  проведеното тайно гласуване. Протоколът се подписва от всички членове на комисията.

                        /5/. Председателят на комисията по избора обявява резултата от проведеното гласуване.

                        /6/.Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът са повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати получили най- много гласове.   В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда в 14- дневен срок, но не по-късно от следващото заседание.

                        Чл.13./1/. Пълномощията на председателя на Общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

                        1.подаване на оставка;       

                        2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от 3 месеца.

                        3.Влизане в сила на акт,с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

                        /2/.В случаите по ал.1,т.1. прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда и гласува.

                        /3/.В случаите по ал.1,т.2., Общинският съвет създава временна комисия за проучване на обстоятелствата , която в 7-дневен срок изготвя доклад.

                        /4/.Докладът по ал.3 се разглежда на първото заседание след внасянето му. Ако заключението в доклада е за прекратяване на пълномощията му, същото се поставя на тайно гласуване по реда на чл.21 ал.1 от ЗМСМА.Ако заключението в доклада е, че няма основание за искането по т.2,ал.1 процедурата се прекратява без гласуване .

                        /5/.Нов избор за председател на Общинския съвет се провежда в 14-дневен срок от прекратяване на пълномощията, но не по-късно от  следващото редовно заседание на съвета.

                        /6/. В случаите на предходните алинеи се прилагат разпоредбите на чл.24,ал.4 от ЗМСМА.

                        Чл.14. При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от съветник избран от Общинския съвет, който ръководи само настоящото заседание.

 

 

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

                         

 

                        Чл.15. /1/. Председателят на Общинския съвет:

                        1. свиква и ръководи заседанията на съвета,ръководи подготовката им ;

                        2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

                        3.провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници с представители на политически партии, обществени организации и граждани;

                        4. подпомага съветниците в тяхната дейност ;

                        5. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

                        6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от Общинския съвет актове;

                        7. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

                        8. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на Общинския съвет;

                        9. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на Общинския съвет;

                        10. определя местата в заседателната зала за общинските съветници,участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите ;

                        11. следи за довеждане до знанието на гражданите на Общината за всички актове приети от Общинския съвет;

                        12. нарежда нормативните актове приети от Общинския съвет да бъдат доведени до знанието на гражданите на Общината  чрез публикуване в официалната Интернет- страница на Общината.

                        13. организира по график с участието на общинските съветници прием на граждани по населени места;

                        14.следи за спазване на този правилник;

                        15. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, Общинския съвет и този правилник.

                        /2/.При участие на председателя на Общинския съвет в разисквания по даден проект за решения, заседанието се ръководи от председател на групата съветници до гласуването на проекта или прекратяване на обсъждането .

                        /3/. Председателят на Общинския съвет, за времето на отсъствието си предлага  да го замесва  съветник избран от Общинския съвет.

                        /4/. Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до 4- степен, вкл. и по сватство  до 2-ра степен.  В този случай заседанието се ръководи от общински съветник.

                        Чл.16. Председателят на Общинския съвет получава възнаграждение, което се определя от Общинския съвет, а необходимите средства се осигуряват от Общинския бюджет в рамките на бюджета предвиден за общинския съвет.

                        1.общественото осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване.

                        2.отпуски и обезщетения за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията  и по реда на  Кодекса на труда

                        Чл.17. Председателя на Общински съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно  отчет за  дейността на съвета и на неговите  комисии, който се разглеждат в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред,определен в правилника

                        Чл.18. Председателският съвет подпомага дейността на председателя на Общинския съвет, като:

                        1. разработва проект за дневен ред на заседанията съгласно приетия план за работа на Общинския съвет ;

                        2. провежда политически консултации във връзка с дейността на Общинския съвет ;

                        3. предлага състав на делегации за международни контакти;

                        4.разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани  по обществено значими въпроси на Общината.

                        Чл.19. Председателският съвет се формира от :

                        1.председателя на общинския съвет;

                        2. ръководителите на групи общински съветници.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

 

                        Чл.20.Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32,ал.1 от ЗМСМА;

                        Чл.21./1/.Общинският съветник има право:

                        1. да бъде избиран  в състава на постоянни и временни комисии на съвета;

                        2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на Общинския съвета, разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решение;

                        3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвет;

                        4. да отправя питания към кмета на които се отговаря писмено и устно на следващото заседание на Общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;

                        5. да получава от държавни органи, службите на Общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация ,свързана с дейността му на съветник , освен когато те съставляват класифицирана информация представляваща държавна или служебна тайна;

                        6. да ползва  неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задължението си на съветник;

                        7. да получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и комисиите, в които е избран;

                        8. да получава пътни и други разноски във връзка с работата му в съвета.

                        /2/.Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от Общинския бюджет в рамките на бюджета предвиден за Общинския съвет.

                        Чл.22. Общинският съветник е длъжен:

                        1. да присъства на заседанията на Общинският съвет и на неговите комисии, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

                        2. да провежда срещи с гражданите по предварително оповестен график и ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет;

                        3. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до месното самоуправление;

                        4. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

            `           5. да спазва установения ред по време на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии;

                        Чл.23./1/. Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1.при поставяне под запрещение ;

2. когато съветника е осъден с влязла в сила 

присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

                        3. при подаване на оставка чрез председателя на Общински съвет до ОИК;

                        4. при избирането му за народен представител, министър,областен управител или кмет, при назначаването му за заместник министър, заместник областен управител, заместник кмет или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

                        5.Когато, без да е уведомил писмено председателя на общински съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини-служебна ангажираност,отсъствие от страната,заболяване и др.не участва в три поредни или в общо пет заседания на общински съвет през годината ;

                        6.при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;

                        7. при извършване на административно –териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;

                        8. при извършване на административно- териториални промени водещи да закриване на Общината ;

                        9.При избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет,съвет на директорите,контрольор,управител,прокурист, търговски пълномощник,съдник или ликвидатор на търговски дружества с общински участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава- членка на Европейския съюз;

                        10.При влизане в сила на акт,с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

                        11.при установяване на неизбираемост;

                        12.при смърт

                                  

 

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

      &n