С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите  и  пчелните семейства от отравяне  и начините  за  провеждане на  растителнозащитни , дезинфекциозни и дезинсекционни дейности , кметство  с. Малорад  уведомява  населението и всички  пчелари , че :

      В  периода от 25.05.2019 год. до 27.05.2019 год. от залез  слънце  до 10.00 часа  на следващият  ден , ТРЕЙД – МАРК  КОНСУЛТ „  ООД  с. Рогозен  ще  проведе  растителнозащитни  мероприятия  с наземна  техника  на  култура  „ ПШЕНИЦА „  с продукт за  растителна защита с Инсектицид „ ЦИПЕРФОР „  – 25 мл / дка 

Фунгоцид  „ ТАНГО СУПЕР / ОПУС ТОП „ –  80 мл / дка  „ ДУЕТ УЛТРА „ – 60 мл / дка  и „ ПРИАКСОР „ – 75 мл / дка  ,   с карантинен  срок  не  се  налага на  терени  граничещи с землището  на с. Малорад , както следва :

1. Масив  28 местността  „ КОЛИБИТЕ    „ – 193 дка дата на  третиране 27.05.2019 год.

 

2. Масив  29 местността  „ ТУРСКИ КЛАДЕНЕЦ   „ – 323 дка дата на  третиране 27.05.2019 год

 

3. Масив  30 местността  „ СРЕДЕН  ПЪТ „ и „ ОГРАДИТЕ „ – 550 дка дата на  третиране 27.05.2019 год

 

4. Масив  38 местността  „ ДОБРОЛЕВСКИ  ПЪТ   „ –  92 дка дата на  третиране 27.05.2019 год

 

5. Масив  42 – 43  местността  „ КРАЙЩЕТО  „  „ КОЛАРИЦА „ – 1005  дка дата на  третиране 25.05.2019 год

 

 

  Съгласно  получено  уведомително  писмо  с вх. № 23 / 20 .05 .2019 год. в Кметство  с. Малорад.

 

    ДА  СЕ  ВЗЕМАТ  МЕРКИ  ЗА  ОПАЗВАНЕ  НА  ХОРА ,  ЖИВОТНИ  И  ПЧЕЛНИ  СЕМЕЙСТВА !

 

 

Цено  Цоловски

Кмет  на  кметство  с. Малорад