С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите  и  пчелните семейства от отравяне  и начините  за  провеждане на  растителнозащитни , дезинфекциозни и дезинсекционни дейности , кметство  с. Малорад  уведомява  населението и всички  пчелари , че :

               В  периода от 20.05.2019 год. до 24.05.2019 год. от 10.00 часа   до 18.00 часа   , ”  БИОГЕН АГРО „ ЕООД   ще  проведе  растителнозащитни  мероприятия  с наземна  техника  на  култура  „ ПШЕНИЦА  „  с продукт за  растителна защита с ЛИСТЕН  ТОР , ПРОНВИТ и  ФАЛКОН 460 ЕК  – 120 мл / дка  –  с карантинен  срок  не  се  налага на  терени  граничещи с землището  на с. Малорад , както следва :

1.  Местността  „ ТАШОВА  ПАДИНА   „ – 185 дка дата на  третиране 20.05.2019 год.

2.  Масив  281 – 1   - 218 дка дата  на  третиране  21.05.2019 год. до 22.05.2019 год.

 

    Съгласно  получено  уведомително  писмо  с вх. №  21 / 17 .05 .2019 год. в Кметство  с. Малорад.

 

    ДА  СЕ  ВЗЕМАТ  МЕРКИ  ЗА  ОПАЗВАНЕ  НА  ХОРА ,  ЖИВОТНИ  И  ПЧЕЛНИ  СЕМЕЙСТВА !

 

 

 

Цено  Цоловски

Кмет  на  кметство  с. Малорад