Община Борован обявява прием на заявления от кандидати за включване в Механизма за личната помощ, който ще се предоставя от 1 септември 2019 г. по реда на Закона за личната помощ

Ползватели на лична помощ са:

  • Лицата с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  • Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  • Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Необходими документи:

  1. Заявление-декларация по образец до Кмета на Община Борован (Приложение №1);/изтегли от тук/
  2. Направление от Дирекция „Социално подпомагане“ с определен брой часове за лична помощ;
  3. Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

Заявлението по образец може да бъде получено в Общинска администрация – Борован, гише № 1, или може да бъде изтеглено от сайта на Община Борован, раздел .

Процедура:

Документите се подават лично от всеки кандидат, или чрез пълномощник, в сградата на Община Борован, ул. „Иван Вазов” № 1, Център за административно обслужване,в рамките на работното време на Община Борован от 8.00 – 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.

Срокът за подаване на документите е постоянен, като заявления може да се приемат и след 01.09.2019 г.

След подаване на документите доставчикът на лична помощ - Община Борован, ги разглежда и при констатиране на неточности в срок до 3 работни дни уведомява писмено заявителя за нередностите и дава 7-дневен срок за отстраняването им.

Предоставянето на механизма лична помощ ще започне от 01.09.2019 г.