ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с писмо 1000-57-(235) от 30.07.2019г. на Областния управител на Област Враца с дадени указания по изпълнение на взетите решения от проведеното на 29.07.2019г. заседание на Централния епизоотичен съвет (ЦЕС) във връзка с разпространението на болестта Африканска чума по свинете.

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОРОВАН,

 

В изпълнение на указанията, дадени от Областния управител на област Враца, Ви уведомявам следното:

  1.  Обособена е 20 км. зона около промишлена свинеферма „Кова – М“ ЕООД,

с.Чирен, община Враца. Населените места от състава на община Борован, попадащи в посочената зона, са селата Борован, Нивянин и Малорад.

  1. Съгласно решение на ЦЕС, собствениците на свине тип „Заден двор“ в

тези населени места следва да преустановят отглеждането на свине в обекти от тип „Заден двор“ и да преминат към доброволно клане на животните от стопанствата си до 31.07.2019г.

  1. Добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго само след

топлинна обработка за минимум 30 минути на 70 °C, достигнати във вътрешността на късовете месо, предвид факта, че АЧС е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, пушене, охлаждане и замразяване на месото.

  1. След изтичане на горепосочения срок за доброволно клане на прасета,

Областна дирекция „Безопасност на храните“- Враца, със съдействието на Областна дирекция на МВР- Враца, ще пристъпи към умъртвяване на домашните прасета от обособената 20 км. зона, съгласно разпоредбите на чл. 139а от Закона на ветеринарномедицинската дейност.

 

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА (П)

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН