ИЗБОРИ - 2011г.

Телефони   на  ОИК - Борован

09 147 / 93-18

моб.тел. - 0893 516 085


                 

               ОБЩИНА БОРОВАН

ЗАПОВЕД

     388    / 10.08.2011 г.             

На основание чл.44, ал.2  от ЗМСМА и  във връзка с чл.71, ал.2 от Изборния кодекс

О П Р Е Д Е Л Я М:

Избирателни секции на територията на община Борован за произвеждане  избори на 23.10.2011г., както следва:

№ секция

Населено място

Административна сграда

060500001

с.Борован

ПГ”Коста Петров”

060500002

с.Борован

ОУ”Отец Паисий”

060500003

с.Борован

Читалище „Цани Иванов” – музикална зала

060500004

с.Малорад

Читалище „Просвета” – клуб на пенсионера

060500005

с.Малорад

ОУ”Св.св.Кирил и Методий”

060500006

с.Малорад

ОУ”Св.св.Кирил и Методий”

060500007

с.Добролево

ОУ”Св.св.Кирил и Методий”

060500008

с.Добролево

ОУ”Св.св.Кирил и Методий”

060500009

с.Нивянин

Клуб на пенсионера - ресторанта

060500010

с.Сираково

Сградата на кметството

Задължавам кметовете на населени места да обявят на подходящи места за сведение на населението настоящата заповед с номерацията и седалищата на секционните избирателни комисии за съответните кметства.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на община Борован чрез местното радио и се обяви на информационното табло на сградата на Общинската администрация – Борован и на таблата на Кметствата в съставните села на общината.

Контрол по настоящата заповед възлагам на Секретаря на общината.

Препис от заповедта да се връчи на Секретаря на общината, Директор Д”АПИО” и  кметовете на населените места за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на ТЗ”ГРАО” – гр.Враца и Общинска избирателна комисия – Борован.                     

                                 

 

                                               

                                               КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН:                                

                                               /П.Цветковски/                                         

 
Detect language » Hungarian

 
Detect language » Hungarian