Ремонт в детските градини на Борован

            От  1 юни в детските градини на община Борован   започнаха грандиозни ремонти.  Извършва се саниране , поставяне на нови дограми , подмяна на парните инсталации и на трите сгради. Ремонтите трябва  да  приключат  за 175  дни.

           “Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ “Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ “Юрий Гагарин” – село Малорад и ОДЗ “Иван Нивянин” – село Добролево

Етап 1, включващ следните подетапи:

Подетап 1.1 - Извършване на обследване за енергийна ефективност на сградите на ЦДГ “Тошка Петрова” – село Борован, ОДЗ “Юрий Гагарин” – село Малорад и ОДЗ “Иван Нивянин” – село Добролево”, по смисъла на чл. 6, ал. 1 от “НАРЕДБА № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати”;

 

Подетап 1.2 - Разработване на работни проекти във фаза “Технически проект” за изпълнение на набелязаните енергоефективни мерки, включително за изграждане на соларни системи за производство на битова гореща вода на обектите и за изпълнение на съпътстващи ремонтни работи, които да осигурят експлоатационната годност на сградите и приложените енергоефективни мерки, включително съгласуване на проектите и набавяне на необходимите разрешителни документи за изпълнение на строителните и монтажните работи.

 

Подетап 1.3 - Осигуряване на финансиране и изпълнение на необходимите строителни и монтажни работи за реализиране на енергоефективните мерки, соларните системи за битово горещо водоснабдяване и необходимите ремонтни работи, които да осигурят експлоатационната годност на сградите и приложените енергоефективни мерки.

 

Етап 2 – Мониторинг на енергийното потребление на обектите с отчитане на гарантирания енергоефективен резултат и изплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на вложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инвестиция.

 

Договор №14/16.05.2011г.

Стойност на проекта  –  1 783 949,13  лв  с ДДС, от които 974 093,53 лв  с ДДС за енергоефективни мероприятия и 809 855,60 лв  с ДДС за съпътстващи ремонтно-възстановителни работи.

Срокотове:

  1. За изпълнение на Етап І -  175 дни от подписване на Договора

2.   За изпълнение на Етап ІІ  - 7 години

       Определените от обследването за енергийна ефективност и в последствие изпълнени енергоефективни мерки за сградите, трябва да доведат до достигане на стойност на обобщената енергийна характеристика за всяка една от тях, съотвестваща за получаване на сертификат за енергийна ефективност не по-нисък от категория “А, клас “С”, съгласно разпоредбите на Закона за енергийната ефективност, НАРЕДБА № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградата и НАРЕДБА № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати.

      Изпълнените енергоефективни мерки трябва да осигурят поддържането в сградата на топлинен и светлинен комфорт съгласно БДС 14776/87 и БДС 1788/76.