1 - Обявления - продажби и наеми

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

 

            На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС  и на основание Решение № 88, Протокол №7 от 19.06.2008 г., Решение № 102, Протокол № 8 от 18.07.2008 г. и Решение № 234, Протокол №18 от 26.06.2009 г. на Общински съвет Борован и Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 284 от 22.02.2010 год. на Кмета на Община Борован обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на общински обекти частна общинска собственост при следните условия:

1. Наименование на обектите на търга с начална тръжна цена :

1.2. Самостоятелен обект -  кв.111, по плана на с. Добролево с площ 17 295 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 69 180 лв. в т.ч.

·         УПИ №   І, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 575 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 6 300 лв.

·         УПИ №  ІІ, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 575 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 6 300 лв.

·         УПИ № ІІІ, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 575 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 6 300 лв.

·         УПИ № ІV,                 кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 840 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 7 360 лв.

·         УПИ № V, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 890 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 7 560 лв.

·         УПИ № VІ,                 кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 880 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 7 520 лв.

·         УПИ № VІІ,                кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 840 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 7 360 лв.

·         УПИ № VІІІ,кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 615 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 6 460 лв.

·         УПИ № ІХ,                 кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 890 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 7 560 лв.

·         УПИ № Х, кв.111, по плана на с. Добролево с площ 1 615 кв.м. – незастроен,  с начална тръжна цена 6 460 лв.

2. Стъпка на наддаване  – 5000 лева

3. Размер на депозита за участие в търга 10% от началната тръжна цена.

4. Краен срок за внасяне на депозита -  19.02.2010 г., 09:00 часа в касата на Общината.

5. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до 19.03.2010 г., 09:00 часа. Цена 150 лева.

6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - 19.03.2010 г., 17:00 часа в деловодството на Общината.

7. Срок за извършване на оглед на обекта 19.03.2010 г. 17:00 часа.

8. Място, ден и час на провеждане на търга -  22.03.2010  г . (понеделник), 09:00 часа  в сградата на Общината.

9. Следващ търг след 30 дни и така до продажбата на обектите.

 

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 091475/2002,2085, факс 09147/2592

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

 

            На основание чл. 41, ал.1  от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, Решение № 224, Протокол № 17 от 19.05.2009 год. и  Решение № 243, Протокол № 19 от 31.07.2009 год. на Общински съвет Борован и  Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 310 от 22.02.2010 год. на Кмета на Община Борован обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на неурегулиран поземлен имот, частна общинска собственост, намиращ се в с. Нивянин, Община Борован, Област Враца при следните условия:

 

1. Наименование на обектите на търга: Самостоятелен обект – басейн и преливник с обща площ от 435 кв. м., находящ се в друга неземеделска земя, начин на трайно ползване-друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия-трета,. Цялият имот е с площ  от 7.864 дка.; Начална тръжна цена 24 600 лв.; Стъпка на наддаване  2000.00 лева. Размер на депозита за участие в търга – 2460.00 лв.

2. Краен срок за внасяне на депозита -  19.03.2010 г., 17:00 часа в касата на Общината.

3. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до -  19.03.2010 г., 17:00 часа. Цена 150 лева.

4. Срок за подаване на предложенията за участие в търга -  19.03.2010 г., 17:00 часа в деловодството на Общината.

5. Срок за извършване на оглед на обекта -   19.03.2010 г., 17:00 часа.

6. Място, ден и час на провеждане на търга: 22.03.2010 г. (сряда) от 16:00 часа  в сградата на Общината.

7. Повторен търг след 30 дни и така до продажбата на обекта.

 

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 091475/2002, 2085,, факс 09147/2592

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

            На основание чл.41 ал.1 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание Решение № 185, Протокол № 14 от 27.02.2009 г . на Общински съвет Борован и  Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 306 от 22.02.2010 год. на Кмета на Община Борован обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на отстъпено право на строеж на гаражи, частна общинска собственост, намиращи се в с. Борован, Община Борован, Област Враца при следните условия:

1.       Наименование на обекта на търга:

·      Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 1, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

·      Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 2, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

·      Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 3, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

·      Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 4, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

·      Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 5, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

·      Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 6, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

·      Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 7, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

·      Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 8, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

·      Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 14, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

·      Отстъпено право на строеж на самостоятелен обект – гараж № 15, кв.1, по плана на с. Борован, с площ 16.50 кв.м., незастроен, с начална тръжна цена 330 лв.

2. Краен срок за внасяне на депозита -  22.03.2010 г., 17:00 часа в касата на Общината.

5. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до -   22.03.2010 г., 17:00 часа. Цена 150 лева.

6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга -  22.03.2010 г., 17:00 часа в деловодството на Общината.

7. Срок за извършване на оглед на обекта -    22.03.2010 г., 17:00 часа.

8. Място, ден и час на провеждане на търга: -  23.03.2010 г. (вторник) от 16:00 часа  в сградата на Общината.

9. Повторен търг след 30 дни и така до продажбата на обекта.

 

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 091475/2002,2085, факс 09147/2592