Нормативни документи

Вътретрешни правила за организация на административното обслужване в община Борован от 28.05.2020

АРХИВИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ ФОНД НА ОБЩИНА БОРОВАН

Вътрешни правила за достъп до лични данни на общинска администрация Борован

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА БОРОВАН

Морално-етичен кодекс на служителите в Община Борован

Вътрешни правила за изпълнение на чл. 50 от Закон за държавния служител 

Правилник за вътрешен трудов ред в общинска администрация Борован


Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи от органите на Община Борован

Правила за организацията и дейността на Общински обществен съвет за противодействие на корупцията

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Борован - архив

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Борован през 2016 г.

Услуги по гражданско състояние и административно обслужване

Услуги Техническа служба