О б я в л е н и е - На местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Борован


О б я в л е н и е

 
 

      На основание Препис от Протокол с определение от одобрено споразумение № 2 / 03. 01. 2012 г. по НОХд № 507 / 2011 г. на Районен съд  - Бяла Слатина се налага „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” за извършено престъпление по чл. 194,  ал.1 вр. Чл. 20 ал. 2 вр. Чл. 63, ал 1, т. 3 на  ИВАЙЛО ЕВОВ ВЕСКОВ - с настоящ адрес в с. Борован, обл. Враца- ул. „Гео Милев” №33.