Общи данни за проекта

Приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси”
Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14
Бенефициент: Община Борован
Регистрационен номер: М13-22-171 / 20.08.2014 г.
Наименование на проекта: “Бизнес ОРиентирана Община с Визия за Административен Напредък – БОРОВАН“
Място на изпълнение: Република България – Община Борован
Размер на безвъзмездната помощ:
Обща стойност на проекта: 88 203,76 лева, 100 % финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Период за изпълнение: 9 месеца
Партньори: Няма
Целева група: Служителите на служебно и трудово правоотношение на Община Борован Кметове на кметства, кметски наместници