На 17 април 2019 година община Борован подписа дългоочакваният договор за извършване на строително ремонтни дейности на общинска четвъртокласна пътна мрежа на територията на общината. През  месец  февруари на 2018 година кмета на община Борован инж Десислава Тодорова подписа договор със Държавен фонд земеделие за финансиране на проект“ Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община Борова“по подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „  Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за  развитите на селските райони/ПРСР/, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитите на селските райони /ЕЗФРСР/. По проектът се предвижда да бъдат ремонтирани  следните четвъртокласни пътища:

  • с.Борован, ул. Иван Вазов –1000 м.  
  • с.Добролево до с.Сираково общо- 1400 м.
  • с.Малорад, ул.Г.Димитров от моста до границата със с.Рогозен  общо -1343,51м.
  • с.Сираково ул.Г.Димитров, ул.Иван Вазов, ул. Ерменко и границата до с.Рогозен общо – 2300 м.
  • с.Нивянин ул. Димитър Илиев, ул.Иван Нивянин и ул.Максим Горки общо – 2251,93м.
  • с.Нивянин ул.Лазар Петров, ул.Иван Нивянин общо 1730м. 

Ще бъде изградена и подземната тръбна мрежа за широколентов интернет по горепосочените участъци, което включва: направа на изкоп, полагане на тръбите, поставяне на сигнална лента, оформяне на шахти на чупките, зариване на изкопа. Целта е когато след време се изгражда интернет мрежата да не се разковат новоизградените пътища. 

След  дълго обжалване  на процедурата от фирма участвала в обществената поръчка,  община Борован спечели дела  на две  инстанции – Комисия защита на конкуренцията и Върховен административен съд, които се произнесоха, че проведената обществена поръчка е законосъобразна и са спазени всички изисквания на ДФЗ.

Община Борован подписа  договор с избраният изпълнител за изпълнението на строително ремонтни дейности. Срокът на договорът е до февруари 2021 година, а общото сума за реализирането на СМР  -  възлиза на около 6 300 000 лева.