ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЩИНА БОРОВАН

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

 

                       На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.75 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован,  Решение № 431, Протокол № 38 / 29.04.2011 г. на ОбС Борован и Заповед № 229 / 10.05.2011 г. на Кмета на Община Борован, Община Борован обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следният общински поземлен имот:

1.       Наименование на обектите на търга: Самостоятелен обект - Земеделска земя с начин на трайно ползване „Нива” с площ 55.000 дка, кат. ІІ, находяща се в местността „Барата”, съставляваща имот № 000710 по картата на землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца, при граници и съседи: имот № 000709пасище, мера на Кметство Борован; имот № 000002жилищна територия на с.Борован, фонд „Населено място”; имот № 000010иглолистна гора насл.на Илия Петров Иванчев ; имот № 000003иглолистна гора на Държавно лесничейство; , имот № 000185полски път на Кметство Борован; актуван с Акт за частна общинска собственост № 968 / 23.09.2008 г.;. Начална тръжна цена за продажба на имота 137 500.00 (Сто тридесет и седем хиляди  и петстотин) лева с ДДС. Стъпка на наддаване  10 000.00 (Десет хиляди) лева с ДДС.

2.       Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга.

3.       Търгът ще се проведе  на 02.06.2011 г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация Борован, с. Борован, обл. Враца, ул. „Иван Вазов” № 1, ІІ-ри етаж, стаята на зам. Кмета на Общината.

4.       Депозит за участие в търга13 750.00 (Тринадесет хиляди седемстотин и петдесет) лева с ДДС от обявената начална тръжна цена, се внася по сметка на Община Борован – СИ БАНК гр. Враца BIC: BUIBBGSF, IBAN: BG41BUIB78903196141300 в  срок до 16.00 часа на 31.05.2011 г.

5.       Тръжни документи се закупуват в срок до 31.05.2011 г., в стая „МДТ” в сградата на Общинска администрация Борован всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 150,00 лв. с ДДС, внесени в касата на Община Борован.

6.    Оглед на имота – всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за закупена тръжна документация. 

7.       Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик, като краен срок за подаването им е 01.06.2011 г., 16.00 часа в деловодството на Общинска администрация Борован.

  1. Повторен търг след 30 дни и така до продажбата на обекта.

        За контакт: Община Борован, обл. Враца, служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация с. Борован, тел. 09147 / 92-03,, факс 09147/9220