Обявление отностно обект: ”Реконструкция на част от водопроводните мрежи на населените места село Борован и село Добролево, община Борова

ОБЩИНА БОРОВАН


О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. №750/26.09.2013г.

Дирекция ”УТ ИРПП” при Община Борован на основание чл.149 ал.1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява, че за обект: ”Реконструкция на част от водопроводните мрежи на населените места село Борован и село Добролево, община Борован”
подобект: “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Борован, община Борован” е издадено строително разрешение № 11/ 05.09.2013година.
На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящето обявление, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж по законосъобразност пред Началника на РДНСК-гр. Враца.


КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН:
инж.Десислава Тодорова


ИК/ГЗ