ОБЯВЛЕНИЕ - за отдаване под наем на язовир -" Тихов лъг "

                                                               ОБЯВЛЕНИЕ 

                                                       ОБЩИНА БОРОВАН

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл. 85 ал.1 и 2 във връзка чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, Решение № 267, Протокол № 20 от 30.09.2009 год. на Общински съвет Борован обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на язовир, публична общинска собственост, намиращ се в землището на с. Борован, Община Борован, Област Враца при следните условия:


1. Наименование на обекта на търга: Самостоятелен обект – язовир, находящ се в землището на с.Борован с ЕКАТТЕ 05548, Община Борован, обл.Враца, съставляващ имот № 000405, с площ 154.138 дка. Начална тръжна цена 4 624.14 лв., представляваща годишен наем; Стъпка на наддаване – 300.00 лева; Размер на депозита за участие в търга – 462.41 лв. и срок за отдаване под наем 5 (Пет) години считано от датата на подписването на договора.
2. Краен срок за внасяне на депозита - 05.08.2010 г., 17:00 часа в касата на Общината.
3. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината до 05.08.2010г., 17:00 часа. Цена 150 лева.
4. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - 05.08.2010г., 17:00 часа в деловодството на Общината.
5. Оглед на обекта - всеки работен ден от 9.00 ч.-12.00 ч. и от 13.00 ч.-16.00 ч. с представител на отдел “ОСЗГ”.
6. Място, ден и час на провеждане на търга: 06.08.2010г. (петък) от 10:00 часа в сградата на Общината.
7. При сключване на договор със спечелилия търга се дължи:
• Наемна вноска в размер на 50 % от достигната тръжна наемна цена .
• Гаранция за изпълнение, за срока на договора, в размер на 50 % от достигната тръжна наемна цена .
8. При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе след след 30 дни на същото място и при същите условия.
ІІ. Утвърждавам тръжната документация съгласно приложението, неразделна част от настоящата заповед.
          За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 09147/2002, 2085,, факс 09147/2592