Обявление за продажба

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община борован

 

            На основание чл.41 и  чл. 75 от Наредба № 4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, във връзка с  чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание Решение № 316, Протокол № 25 от 26.02.2010 год. на Общински съвет Борован  обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя, частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Добролево, Община Борован, Област Враца при следните условия:

 

1.      Наименование на обектите на търга: Самостоятелен обект – земеделска земя, представляваща имот с № 075011 в землището на с. Добролево, Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 21600, в местността „Любеничен дол”, с площ 156.134 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия- втора. Начална тръжна цена 304 500.00 лв.; Стъпка на наддаване  20 000.00 лева; Размер на депозита за участие в търга – 30 450.00 лева.

2.  Краен срок за внасяне на депозита -  31.03.2010 г., 17:00 часа в касата на Общината.

3.  Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината  до 31.03.2010 г., 17:00 часа. Цена 150 лева.

4.  Срок за подаване на предложенията за участие в търга -  31.03.2010 г., 17:00 часа в деловодството на Общината.

5.  Оглед на обекта -  всеки работен ден от 9.00 ч.-12.00 ч. и от 13.00 ч.-16.00 ч. с представител на отдел “ОСЗГ” до  31.03.2010 г..

6.  Място, ден и час на провеждане на търга: 01.04.2010 г. (четвъртък) от 10:00 часа  в сградата на Общината,

7.      Повторен търг след 30 дни и така до продажбата на обекта.

  

За контакт: Община Борован, обл. Враца, тел. 09147/2002, 2085,, факс 09147/2592