ОБЯВЛЕНИЕ

           17.05.2011 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Съобщаваме Ви,  че Комисията, назначена със Заповед № 197 / 10.05.2011 г. на Кмета на Община Борован по провеждане на  процедурата за възлагане на обществена поръчка - Открит конкурс по реда на НВМОП  с предмет: „Преустройство на уличното осветление на с. Борован, Община  Борован” по Програма за развитие на селските райони 2007–2013 г., Мярка 322Обновяване и развитие на населените места, ПРОЕКТ № 06/322/00291,  ще проведе заседание за отваряне на ценовите предложения (Плик № 3 с надпис "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА") на 19.05.2011 г. (четвъртък) от 1400 часа в сградата на Общината.

      За контакт:  Община Борован, обл. Враца, тел. 091475/9203, факс 09147/9220,

e-mail: op_borovan@dbv.bg

           

КМЕТ НА ОБЩИНА                                 

БОРОВАН:        (п)

                                                                                                        /П.Цветковски/

АК/МН