Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борован за 2019

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019