Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борован за 2020

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост  за 2020