Публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на поземлени имоти – публична общинска собственост /пасища и мери /, намиращи се в землищ