Документация за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост . Терен с площ от 4 /четири/ кв.м. За поставяне на типов павилион за търговска дейност, съгласно схема за разполагане на общината, намиращ се на острова на автоспирката, ул.„Славко Ценов“ между квартали 10, 35 и 54 по плана на с. Борован.