Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти –публична общинска собственост /пасища и мери/, намиращи се в землищ