Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – публична общинска собственост /пасища и мери/, намиращи се в земли