Съобщение

 

                         Уважаеми граждани,

Сайта на Главна Дирекция „ Гражданска Регистрация и Административно Обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройство, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес: https://www.grao.bg/elections

Чрез сайта може:

- Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

-Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

 

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА   /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН