СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Борован уведомява населението и всички пчелари, че :

В периода от 21.05.2019г. до 21.05.2019г. до 10.00часа ,

ЗП ПАВЕЛ БЕШИРОВСКИ  гр.Враца  ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура „ Пшеница “, с продукт за растителна защита СФЕРА МАСК – 0,050мл./дка с карантинен срок 42 дни и  ЦИПЕРФОН – 0,025мл./дка с карантинен срок 21 дни на терени в землището на с.Сираково, както следва:

 

1/ масив 24 – Малорадски път – 342 дка, дата на  третиране 21.05.2019 год.

2/ масив 20 – Пешковска туфа – 218 дка, дата на  третиране 21.05.2019 год.

 

 

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№ 91- 158/17.05.2019г.

 

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА , ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!

 

 

 

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА             / П /
Кмет на Община Борован