С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

Община Борован обявява прием на заявления от лица, желаещи да работят като асистенти по Механизъм за личната помощ, който стартира от 1 септември 2019 г. по реда на Закона за личната помощ.

Изисквания към кандидата:

 1. Да е дееспособно лице;
 2. Да не e поставено под запрещение;
 3. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него да не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

Необходими документи:

 1. Заявление по образец до Кмета на Община Борован;/изтегли от тук/
 2. Автобиография;
 3. Копие от трудов договор, ако кандидатът работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
 4. Декларация по образец, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ;
 5. Документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент, или документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище (при наличие на такива).

Процедура по определяне на асистент:

След разглеждане на документите на лицето, подало заявление, доставчикът на лична помощ - Община Борован, ще организира и проведе събеседване с всеки един кандидат. Събеседването се провежда индивидуално и е насочено към мотивацията на кандидата да предоставя лична помощ на лица с увреждания, нагласа за спазване на трудова дисциплина и работно време, изградени трудови навици и др.

Одобрените лица ще бъдат вписани в Списък на кандидатите за асистенти в седемдневен срок от подаване на заявлението.

Изпълнението на трудовите договори с определените асистенти започва от първо число на месеца, следващ месеца на сключването на същите.

Когато кандидатът за асистент не отговаря на нормативните изисквания, същият се уведомява в седемдневен срок от подаване на заявлението.

Документите се подават лично от всеки кандидат, или чрез пълномощник, в сградата на Община Борован, ул. „Иван Вазов” № 1, Център за административно обслужване, в рамките на работното време на Община Борован от 8.00 – 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.

Възнаграждение за положения труд:

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор след сключване на споразумение между ползвателя, избрания асистент и доставчика на лична помощ. Часовата ставка за положен труд по механизма за лична помощ се определя въз основа на:

 1. Коефициент 1,0 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за 2019 година (коефициент 1,2 за 2020 г.);
 2. Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.
  Възнаграждението на асистента се определя въз основа на отработените часове за един календарен месец и предоставен отчет. Отчетът за отработените часове задължително съдържа кратък доклад за осъществените през месеца дейности, подписва се от ползвателя и се представя в първите три работни дни на месеца, следващ отчетния месец, и подлежи на проверка.