Становища от предварителен контрол по ОП" Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на Община Борован, по 8 обособени позиции

Становище първи етап 

Стоновище втори етап