Статут на вътрешния одитор в община Борован

С Т А Т У Т

 

НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТОР В ОБЩИНА  БОРОВАН, ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

I. Цели на статута

Настоящият статут описва същността, ролята, обхвата, независимостта и организационната структура на вътрешния отдит в община Борован, област Враца, правомощията и отговорностите на вътрешният одитор и Кмета на община Борован, по отношение на дейността по вътрешен одит, както и взаимоотношенията между тях, взаимодействието с други организации, докладването и мониторинга.

 

II. Организационна структура

            Вътрешният одит в Община Борован се осъществява от Илияна Славкова Петрова – Главен вътрешен одитор, на пряко подчинение на Кмета на Общината.

 

 

Раздел първи

СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ

 

Вътрешния одит е независима и обективна дейност за даване на увереност или консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на Община Борован.

Вътрешния одит се осъществява чрез два вида одитни анагажименти:

·        одитен ангажимент за даване на увереност – предоставяне на обективна оценка на доказателствата от страна вътрешния одитор с цел да се предостави независимо мнение или извод относно процес, система или друг обект на одит. Одитният ангажимент за даване на увереност се осъществява основно чрез: одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните системи и технологии и преглед на състоянието;

·        одитен ангажимент за консултиране – изразява се в даване на съвет, мнение, обучение и други, предназначени да подобряват процесите по управление на риска и контрола, без вътрешния одитор да поема управленска отговорност за това;

Вътрешния одит играе съществена роля за постигане на целите на организацията, като подпомага ръководството чрез:

1.      Идентифициране и оценяване на рисковете в организацията.

2.    Оценяване на адекватността и ефективността на ситемите за финансово управление и контрол по отношение на:

- идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на организациятта;

- съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите;

- надежността и всеобхватността на финансовата и оперативна информация;

- ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;

- опазването на активите и информацията;

- изпълнението на задачите и постигането на целите;

3.     Даване на препоръки за подобряването на дейностите в организацията.

 

 

Раздел втори

ОБХВАТ

 

Вътрешният одитор осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейнности и процеси в Община Борован, включително на разпоредителите със средства от ЕС и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен в Общината.

Вътрешният одитор одитира дейността на всички разпоредители с бюджетни кредити, тъй като в Община Борован на са структурирани второстепенни разпоредители с бюджетни кредити с изградени звена за вътрешен одит в тях, съгласно приложението към чл.12, ал.1, т.5 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор.

В обхвата на вътрешния одит попадат следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:

 

Наименование

1.

Кметство Малорад

2.

Кметство Добролево

3.

Кметство Сираково

4.

Кметство Нивянин

5.

Читалище „Цани Иванов”

6.

Общинска администрация, отдел „Просвета” Борован

 

 

Раздел трети

НЕЗАВИСИМОСТ

 

Вътрешния одитор изпълнява задачите си ефективно и обективно /без натиск или упражняване на влияние/, само когато осъществява дейността си независимо. Кмета на Община Борован осигурява независимост на вътрешния одитор чрез гарантиране на:

1.      Пряко подчинение на вътрешния одит на Кмета на Общината.

2.          Докладване резултатите от одитните ангажименти и за дейността по вътрешен одит като цяло директно на Кмета на Община Борован.

3.          Докладване за дейностите по вътрешен одит като цяло на Кмета на Общината.

4.          Осъществяване на функции и дейности в Община Борован, свързани само с дейността по вътрешен одит, без да се допуска намеса при планиране, извършване и докладване на резултатите от одитните ангажименти.

5.          Свободен достъп на вътрешния одитор до ръководството и всички служители в Община Борован, до всички активи на организацията и цялата документация и информация, включително класифицираната, съобразно нивото им на достъп, при спазване на изискванията на Закона за класифицираната информация.

 

 

Раздел четвърти

ОТГОВОРНОСТИ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТОР

 

Вътрешния одитор осъществява дейността по вътрешен одит, като отговаря за:

1.          Спазване на ЗВОПС, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор.

2.          Неразкриване информация, станала му известна във връзка с осъществяване на дейността, освен в предвидени в закона случаи.

3.          Разработване на тригодишен стратегически план за дейността на вътрешния одит, базиран на оценка на риска и в съответствие със стратегическите цели на организацията, стратегическите цели  и обхвата на вътрешния одит. Стратегическият план се утвърждава от Кмета на Община Борован след предварително обсъждане.

4.          Изготвяне на годишен план за дейността на вътрешния одит, базиран на стратегическия план и оценка на риска. Предложените от Кмета на Община Борован одитни ангажименти за консултиране се включват в годишния план след обсъждането им с вътрешния одитор. Кметът на Община Борован и Вътрешния одитор се договарят за обхвата и времевите рамки рамки на всеки ангажимент. Годишният план се утвърждава от Кмета на общината след предварително обсъждане. Вътрешния одитор определя сам одитните техники и представя на Кмета на общината резултатите от извършения одит.

5.          Извършване на одитни ангажименти по инициатива на Кмета на общината. Преди поемането на одитни ангажименти за консултиране, Вътрешния одитор следва да извърши самооценка – дали притежава необходимите знания и умения за изпълнение на одитния ангажимент.

6.          Осигуряване ефективно и ефикасно осъществяване на на одитните ангажименти и изпълнението на одитния план.

7.          Разработване и прилагане на програми за осигуряване качеството на одитната дейност, включваща вътрешни и външни оценки.

8.          Своевременно докладване на резултатите от одитните ангажименти на Кмета на Община Борован и проследяване изпълнението на дадените в одитните доклади препоръки.

9.          Предоставяне на резултати от одитната дейност на лица извън отговорните длъжностни лица от Община Борован и в предвидените от закона случаи, само и единствено съгласно изискванията на СВОПС – 241.У3 и СВОПС – 244.У2.

10.      Въвеждане на процедури за гарантиране на прилагането на наръчниците, указанията и методологията, изпращани от Централното хармонизиращо звено за вътрешен одит.

11.      Разработване и представяне за утвърждаване от Кмета на Община Борован план за професионалното обучение и развитие на вътрешния одитор.

 

Раздел пети

ДОКЛАДВАНЕ

 

Вътрешният одитор:

1.          Изготвя шестмесечни доклади за дейността по вътрешен одит, които представя и обсъжда с Кмета на Община Борован.

2.          Изготвя годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който обсъжда с Кмета на община Борован.

3.          Уведомява незабавно Кмета на Община Борован за идентифицирани индикатори за измама и дава предложения за предприемане на мерки и уведомяване на компетентните органи.

4.          Присъства на срещите с ръководството на Община Борован по преценка и обсъжда и докладва въпроси, свързани с одитната дейност и дейността на Община Борован.

5.          Провежда срещи с Кмета на Община Борован по въпроси, свързани с дейността по вътрешен одит.

6.          Представя документация, съхранявана в архива на вътрешния одитор на Кмета на Общината или на упълномощени от него длъжностни лица - за всеки конкретен случай след официално писмено искане.

 

 

Раздел шести

ОТГОВОРНОСТИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОРОВАН ПО ОТНОШЕНИЕ ДЕЙНОСТТА  ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 

Кмета на Община Борован отговаря или делегира отговорности във връзка с:

1.      Създава условия за дейността по вътрешен одит, осъществяван от вътрешния одитор и предоставя необходимите за ефективното му функциониране ресурси:

-          персонал, оборудване, материална база, помещения за работа и необходимата информация;

-          консумативи, специализирана литература и периодика, софтуер и др.;

-          достъп до „Интернет”, достъп до правно-нормативна ситема и създаване на служебен e-mail адрес на вътрешния одитор;

-          своевременно предоставяне на всички издавани вътрешни нормативни актове, касаещи дейността на Община Борован;

-          своевременно информиране за всички извършвани от външни контролни органи одити и проверки и предоставяне на резултатите от тях;

-          осигуряване експерти, когато са необходими специални знания и умения, свързани с изпълнението на конкретен одитен ангажимент, след предложение от вътрешния одитор;

2.          Гарантира съдействието на всички длъжностни лица в Община Борован във връзка с изпълнението на одитните ангажименти.

3.          Осигурява популяризирането на годишния план за одитните ангажименти.

4.          Осигурява предоставянето на становища по предварителните доклади от ръководителите на одитираната дейност/процес и самият той представя такива в рамките на 10 /десет/ работни дни от връчването им.

5.          Отговаря за изготвянето на план за действие за изпълнението на дадените препоръки, който предоставя на вътрешния одитор.

6.          Предоставя на Вътрешния одитор наръчниците, указанията и другата методология по вътрешен одит, изпратени от Централното хармонизиращо звено за вътрешен одит при Министерството на финансите.

7.          Утвърждава изготвения от вътрешния одитор план за професионалното му обучение и развитие и осигурява ресурс за неговото изпълнение.

8.          Изпраща копие от годишния доклад за дейността на вътрешния одит в Министерството на финансите до 28 февруари на следващата година.

 

 

Раздел седми

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

1.          Вътрешният одитор координира взаимодействието с външните одитори от Сметната палата и други одитори, като при необходимост им предоставя информация за стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит, докладите от одитните ангажименти, становища и други въпроси, свързани с одитната дейност.

2.          При планиране на одитните ангажименти, свързани с междуведомствени програми/проекти, вътрешният одитор координира годишния план със звената за вътрешен одит на организациите, участващи в тези програми/проекти.

3.          Вътрешният одитор подготвя за изпращане от Кмета на Общината всички необходими документи и материали, изисквани от Централното хармонизиращо звено за вътрешен одит във връзка с осъществяване на функциите му.

 

 

Раздел осми

МОНИТОРИНГ