Търг за отдаване под наем на Помещение (№ 3) за стоматологичен кабинет с площ от 15.30 кв.м. /петнадесет цяло и тридесет квадратни метра/, находя


Документация