Цели на проекта

Проект „Служителите на Община Борован-компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса“

 по договор № А12-22-167/04.06.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Обща цел:

Подобряване на вътрешно – институционалната дейността на Община Борован чрез повишаване на качеството на работа на служителите й.

 

Специфични цели:

1.                  Повишаване на компетентността на служителите на община Борован съобразно длъжностите, които заемат и функциите, които изпълняват чрез обучения

2.                  Повишаване на професионализма и мотивацията на служителите в общината за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса на територията на общината