Заповед № 456/ 04.12.2012г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост