Заповед за изработване на подробен устройствен план на имот

ОБЩИНА БОРОВАН

З А П О В Е Д
  № 710/ 08.09.2010 г.

       На основание чл.135, ал.3 и ал. 4 и чл. 134, ал.2, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с постъпило заявление № 2023/ 08.09.2010 г. от ЕТ “Био плам пелети 2010” ЕООД и становище № 2023#1/ 08.09.2010 г. на главния архитект на Община Борован

Р А З Р Е Ш А В А М:
      Съгласно чл.124, ал.3 от ЗУТ, изработването на подробния устройствен план да се възложи от заинтересуваното лице, подало заявление вх. № 2023/ 08.09.2010 г. за частично изменение на подробния устройствен план (план за регулация и застрояване) за у.п.и.ХХІІІ-2 и у.п.и.ХХІV-2 в кв. 118 по плана на с. Борован с цел отреждането на урегулиран поземлен имот за изграждане на фотоволтаична инсталация, след обявяване от възложителя на инвестиционното намерение пред РИОСВ-Враца. Да се спази Наредба № 7 на Министерството на здравеопазването за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.
      Проектът да се изготви от компетентен проектант, съгласно чл. 230, ал. 1 от ЗУТ и на основание на чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба № 8/ 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, изменена и допълнена от 2004 г. и Наредба № 7/ 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
      Проектът да бъде представен в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и две копия.
      Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ, да се съобщи с обявление на информационното табло на Общината, да се публикува в интернет страницата на Общината и в един местен вестник съгласно изискванията на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ.

ОБЩИНА БОРОВАН – КМЕТ:

/ П. Цветковски /
ик/ик