Заседание на 24.03.2016г.


 Уведомяваме Ви, че на 24.03.2016г. от 14:00ч. ще се проведе      заседание на Общински съвет- Борован в музикалната зала на Читалище „Цани Иванов” с.Борован   при следния дневен ред:

         1. Информация относно предвидените проекти от Общински план за развитие през 2016г.

2. Информация за пролетното хигиенизиране на Община Борован.

 

         3. Докладни

 

-      Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Борован към 31.2.2015г.

 

-      Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно годишен Доклад за наблюдението на изпълнението на общински план за развитие на Община Борован за 2015г.

 

-      Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2015 г., Общинска стратегия за закрила на детето 2016-2018 г.  и Общинска програма за закрила на детето в Община Борован за  2016 г.

 

-         Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно използване на натрупаните средства от отчисления по чл.20 от Наредба №7 /19.12.2013г. съгласно протокол от 22.02.2016г. от общото събрание на Регионалното сдружение на общините за управление на отпадъците за регион Оряхово.

 

-         Докладна записка от инж.Слави Димитров  – зам.Кмет на Община Борован относно Промяна предназначението и начина на трайно ползване на имоти с №075017 и №075019, находящи се в землището на с. Добролево с НТП „пасище, мера” по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на  поземлените имоти, публична общинска собственост, по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 45и от ППЗСПЗЗ и отдаването им под наем за засаждане на трайни насаждения, по реда на чл.24а, ал.6, т.1 от ЗСПЗ

 

         4.Организационни 

         5.Питания

 

 

 

 

        

                                                                   

Председател  на ОбС Борован……………..

                                                                                                                                   /Ив.Костовски/