Новини

Обсъдиха публично бюджета в Борован

  04.12.2013 11:41  
На 29 ноември се състоя публично обсъждане на Проекта на Общински Бюджет на Община Борован за 2014 година. В него взеха участие кметът на община Борован инж. Десислава Тодорова, Силвия Катанска – директор Дирекция „Бюджет, финанси, общински приходи и АПИО” в община Борован, Марияна Вельовска – гл. счетоводител в Общината, общински съветници, представители на културни учреждения, граждани.

Инж. Десислава Тодорова отчете накратко свършеното от ръководството за изминалата година и отбеляза, че „Община Борован продължава да се намира в сложно финансово състояние”.

„Въпреки усърдната работа на администрацията за покриване на старите задължения, оставени ни от предишното ръководство, финансирането на общинските дейности непрекъснато се изправя пред нови предизвикателства и пречки”
, подчерта в експозето си кметът на община Борован инж. Десислава Тодорова, като обясни, че „През 2012 и 2013 година успяхме да покрием със собствени средства още значителна част от старите задължения, натрупани в периода 2008-2011 година. Остават за разплащане следващите месечни вноски по ремонтите на ДДЛРГ, училищата и детските градини в размер на над 50000 лв. месечно, които Общината следва да разплаща до 2018 година. Успяхме да осигурим работа по проекти по ОПРЧР на 400 човека от общината, чиито заплати осигурихме първоначално със собствени средства от общинския бюджет и в края на годината се възстановяват от оперативната програма”.

Новият проектобюджет 2014 година е в размер на 4 153 484 лв. Планираните собствени приходи са съобразени с нивото на изпълнение на същите към 30.10.2013 г. и очакваните постъпления до края на тази бюджетна година.

В делегираните от държавата дейности планираните разходи са в размер на 2 228 284 лв., а разходите за общински дейности са 1 925 200 лв. Приоритетите продължават да са насочени към администриране и управление на всички дейности и бюджетни кредити на територията на общината, образованието и социалните услуги на населението. Общо 185 420 лв. са планираните разходи за Домашен социален патронаж и обществени трапезарии, 165 000 лв. са предвидени за издръжката на детските градини в общината. Предвидени са и средства за поддържане на чистотата, подобряване на инфраструктурата, поддържане и ремонт на уличното осветление, спортни и културни дейности.

„Община Борован ще продължи да полага усилия, във връзка с усвояване на финансов ресурс, предоставян от Европейския съюз, да подготвя проекти за финансиране по оперативните програми и за новия програмен период”, уточни кметът на общината.

След детайлното представяне на проекта на бюджета за 2013 г. бе дадена думата на присъстващите. Предложенията по отношения на новия бюджет бяха свързани с ремонти дейности на местното читалище и инфраструктура.

Председателят на читалище "Цани Иванов" - Борован Димитър Митов поиска да бъдат заделени средства за ремонт на покрива, както и дофинансиране с близо 7000 лв., за покриване на разходите по ел. енергия и други харчове на културната институция.

Предложенията ще бъдат взети предвид и след корекции проектът на най-важния финансов документ на общината ще бъде предложен за гласуване на сесия на общинския съвет.

в-к Враца Днес