Общински съвет

 
 
 
 


Протоколи от заседания на Общинския съвет

Информация за предстоящи заседания

Наредби

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в Община Борован, обл. Враца мандат 2011- 2015 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2011 г.

Регистър по ЗПКОНПИ 

Декларации по ЗПКОНПИ