Център за административно обслужване

Административното обслужване в Община Борован се осъществява чрез:

„Център за административно обслужване” (ЦАО), оборудван с указателни табели на български език.

ЦАО е в сградата на Общината, с адрес: с.Борован, ул. ” Иван Вазов” No 1. 

Заплащането на административните услуги в ЦАО се осъществява на гише  с платежна карта чрез терминални устройства ПОС и/или в брой.

Административно обслужване в Община Борован се осъществява с непосредственото сътрудничество между отделните звена в Общината и съответните институции и организации при извършване на интегрирани административни услуги.

В Центъра за административно обслужване:

 1. предоставят информация на потребителите за издаваните актове и предоставяните услуги при осъществяване на административното обслужване на достъпен и разбираем език;
 2. отговарят на запитвания от общ характер и насочват въпросите по компетентност до звената в съответната администрация, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;
 3. разясняват изискванията, на които трябва да отговарят заявлението/искането за осъществяване на административното обслужване, жалбата, протестът, сигналът или предложението, по предварително установен ред;
 4. приемат заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения;
 5. приемат заявления и регистрира устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация;
 6. проверяват пълнотата на документацията по всяко заявление/искане за осъществяване на административно обслужване по предварително изготвен контролен списък;
 7. дават информация за хода на работата по преписката;
 8. осъществяват връзката с останалите звена от администрацията по повод осъществяване на административно обслужване;
 9. предоставят исканите документи, включително издадените индивидуални административни актове и други документи, данни и информация, които са резултат от осъществено административно обслужване;
 10. осъществяват контакт със звената, работещи експертно по преписките, образувани по заявления/искания за осъществяване на административно обслужване, и по преписките, образувани въз основа на сигнали или предложения;
 11. разясняват начина на плащане;
 12. изпълнявати функциите на посредник при заявяване, заплащане и получаване на електронни административни услуги по реда на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Работното време за работа с клиенти в:

Център за административно обслужване – ул. „ Иван Вазов” No1 от понеделник до петък от 8.00 до 17.00 ч., без прекъсване;

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното за административно обслужване продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа, след обявеното работно време.