Контакти

Свържете се с нас


Контакти общинска администрация

Кмет на Община

инж. Десислава Димитрова Тодорова
тел.09 147/ 93-30; моб. 0896 70 96 44
e-mail: b.borovan@borovan.egov.bg

Заместник кмет Хуманитарни дейности

г-жа Илияна Донкова Дончовска - Бърдарска
тел. 09 147 / 92-62; моб. 0893 666 373
e-mail: i.donkova@borovan.egov.bg

Заместник кмет Инвестиционна политика, проекти и обществени поръчки

г-жа Десислава Николаева Марковска
моб. 0878 248 668
e-mail: d.markovska@borovan.egov.bg

Секретар на Община

Секретар на Община
г-жа Таня Николова Петкова
тел:тел.09 147/93-01; моб. 0896 709 642
e-mail: t.petkova@borovan.egov.bg

Кметства в Община Борован

Кметство с. Малорад
г-н Иво Иванов – Кмет на кметство
тел. 09141/ 92-93; моб. 0896 709 652
e-mail: malorad@borovan.egov.bg


Кметство с. Добролево
г-н Илиян Буковски – Кмет на Кметство
тел. 09159/ 90-73; моб. 0896 709 648
e-mail: dobrolevo@borovan.egov.bg


Кметство с. Нивянин
Николай Христов - Кмет на Кметство
тел. 09147/92-78; моб. 0896/ 709 630
e-mail: nivyanin@borovan.egov.bg


Кметство с. Сираково
г-н Гриша Георгиев – Кметски наместник
тел. 09172/ 91-35; моб. 0896/ 709 631
e-mail: sirakovo@borovan.egov.bg


Дирекция "Финансово - счетоводни и правни дейности, административно облужване и Гл.счетоводител"

г-н Фейсал Кариманов - Директор Дирекция"ФСПДАО и ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ"
тел. 070020126
e-mail: finance@borovan.egov.bg


г-жа Марияна Вельовска – гл.експерт “Финанси“
тел. 070020126 моб. 0896 709 651 e-mail: m.veliovska@borovan.egov.bg


г-жа Димитринка Кузманова – ст.експерт “ Счетоводител„
тел. 070020126; моб. 0896 709 637
e-mail: finance@borovan.egov.bg


г-жа Веса Стойчовски – гл.специалист „Човешки ресурси“
тел. тел.09 147/92-90; "tel:070020126">070020126
e-mail: v.stojcovska@borovan.egov.bg


г-жа Мариета Лиловски – гл.специалист „Касиер-счетоводител“
тел. тел.09 147/92-90; "tel:070020126">070020126
e-mail: m.lilovska@borovan.egov.bg


Николай Ганчев - ст. експерт ОМП
тел. 070020126


г-жа Виктория Василева - гл.специалист ГРАО
тел. 070020126
, моб. 0893061326
e-mail: grao@borovan.egov.bg


г-жа Веселина Геормезовска - юристконсулт тел. 070020126


e-mail: v.geormezovska@borovan.egov.bg


г-жа Румяна Тодорова – гл. експерт „ Управление на собствеността“
тел. 070020126


e-mail: obsz@borovan.egov.bg


г-жа Анастасия Врачовска - гл. специалист „Деловодство“
тел. 070020126
e-mail: ob.borovan@borovan.egov.bg


Звено местни данъци и такси

г-жа Галинка Хлебарска – ст. експерт “Местни данъци и такси и разрешителни режими“
тел. 070020126; моб. 0896 709 632


e-mail: tax@borovan.egov.bg


г-жа Марчела Вельовска – гл.специалист „Местни данъци и такси “
тел. 070020126e-mail: tax@borovan.egov.bg


г-жа Кристина Велева – мл.експерт„МДТ - принудителни събирания“
тел. 0894 631 248

e-mail: tax@borovan.egov.bg


Дирекция "Устройство на територията, екология, земеделие и горски фонд"

инж. Калинка Петкова - Директор Дирекция - УТЕЗГФ
тел. 0896 709 653;
e-mail: tsu@borovan.egov.bg


арх. Николай Нанков - Главен архитект на Община Борован
тел. 070020126


Венелин Цветковски – Ст. специалист „Незаконно строителство и контрол“
тел. 070020126


г-жа Галя Златковска – гл. специалист – "Кадастър и регулация"
тел. 070020126


г-жа Цеца Петрова – гл. експерт „Земи и гори“
тел. 070020126


e-mail: obsz@borovan.egov.bg


г-жа Йоланта Нечовска – гл.експерт – "Благоустройство, екология и опазване на околната среда и водите "
тел. 09 147/ 93 - 84


г-жа Ивалена Врачовска – гл. специалист – "Благоустройство, строителство и архитектура"
тел. 070020126


Дирекция "Инвестиционна политика, проекти, обществени поръчки и хуманитарни дейности"

инж. Владимир Буковски – Директор дирекция ИППОПХД
тел. 070020126, моб. 0895 668 151
e-mail: v.bukovski@borovan.egov.bg


г-жа Ани Искренова – гл. експерт „Европейски проекти, национални програми и обществени поръчки“
тел. 070020126, моб. 0896 709 638
e-mail: pojekt@borovan.egov.bg


г-жа Наталия Генчовска – гл. специалист“ Национални програми и трудова заетост“
тел. 0894/ 63 12 47


г-жа Росица Николова – гл. специалист “Счетоводител проекти“
тел. 070020126


г-жа Вергиния Миткова – гл.специалист “Спорт, туризъм, етнически и демографски въпроси“
тел. 09 147/ 94 - 73


г-жа Ивалина Николова – мл. експерт „Хуманитарни дейности“
тел. 09 147/ 94 - 73, моб. 0893 354 160
e-mail: c.petrova@borovan.egov.bg


г-жа Теодора Любенова – мл.експерт „Обществени поръчки и проекти“
тел. 070020126


Звено подпомагащо работата на ОбС

г-жа Моника Тодорова – гл.специалист "Звено подпомагащо работа на ОбС"
тел. 0896 709 643
e-mail: obs@borovan.egov.bg


Други дейности по икономиката

г-жа Грасиела Павлова - Домакин
моб. 0899/ 383942


г-жа Малина Славчева - гл.специалист Трудова заетост
моб. 0892 951826


Дежурен по съвет

Дежурен по съвет
тел. 070020126


Училища и детски градини

Професионална гимназия по транспорт „Коста Петров” – Борован
г-жа Десислава Василева – директор
тел. 0884 189 739


Основно училище "Отец Паисий " - с. Борован
г-жа Нели Найчова - директор
тел. 0894 631 239


Основно училище Св. св. "Кирил и Методий" - с. Малорад
г-жа Мая Донкова - директор
тел. 0894 631 240


Основно училище Св. св. "Кирил и Методий" - с. Добролево
г-жа Донка Бичовска - директор
тел. 0894 631 245


ДГ “Тошка Петрова“ с. Борован с филиал „Митко Палаузов“ с. Нивянин
г-жа Силвия Ангелова - директор
тел. 0894 631 242


ДГ"Юрий Гагарин" с. Малорад, с филиал Иван Нивянин с. Добролево
г-жа Полина Гарванска - директор
тел. 0894 631 244

Читалища на територията на Община Борован

Народно Читалище "Цани Иванов" с. Борован
г-н Димитър Митев
тел. 09 147/ 93 - 57


Народно Читалище "Просвета 1919"с. Малорад
г-жа Димитрина Найденова
тел. 0885 871 801


Народно Читалище „Пробуда“ - с. Добролево
г-н Ивка Недялкова
тел. 0878 784 963


Народно Читалище "Васил Левски" с. Нивянин
тел. 09 147/ 22 - 58

Здравни и социални

Директор - Иделия Ненчева
Център за настаняване от семеен тип 1 и 2 - с. Борован
Управител - тел. 0893 516 085


Директор - Анита Иванова
Център за подкрепа на личностното развитие „Маша Белмустакова“ – с. Борован
тел. 0887 979 201


Домашен социален патронаж
Борислава Стайкова
тел. 0894 631 246


Поликлиника с. Борован
Общо практикуващи лекари
Д-р Дилков,


Стоматолози
г-жа Сирма Дойчинва
г-жа Десислава Ценова