Събития

Покана за обсъждане на проектобюджет 2021 година на Община Борован
 02.02.2021 15:00

Уважаеми дами и господа, На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Наредбата за  условията и реда  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и решение на Общински съвет Борован относно опре