Здравеопазване

Информация за Здравеопазване в Община Борован

„Състояние и перспективи на здравеопазването в Община Борован“

 В ценностната система на българските граждани здравето винаги е заемало едно от челните места . Основна функция и грижа на държавата е опазване и възстановяване на здравето и повишаване на качеството на живот на всички български граждани. Здравето е не само право на всеки гражданин, гарантирано от Конституцията на страната, но и задължение на всеки, свързано със спазването на законодателството и поддържането на здравословен начин на живот, водещ до по-високо благополучие.

 В синхрон с Националната здравна стратегия и Стратегическата рамка на политиката на здравеопазването за подобряване здравето на  нацията през периода 2017 – 2021 г., приоритетните направления за подобряване на здравния статус на населението са насочени към подобряване качеството на профилактичната дейност и на диспансерното наблюдение, повишаване квалификацията на медицинските специалисти, осигуряване на квалифицирани кадри, оптимално обхващане на населението с лекарска помощи оказване на 24 часово медицинско обслужване, повишаване здравната култура на населението чрез здравни образователни кампании и персонални консултации.

Организация на здравеопазването в Община Борован.

В резултат на извършената здравна реформа у нас услугите в сферата на здравеопазването се представят от регистрирани по Търговския закон и Закона за лечебните заведения еднолични търговци. Здравното осигуряване на населението от Община Борован се обезпечава съгласно нормативните документи, определящи здравната реформа в цялата страна. На населението от общината бе дадена възможност за свободен избор на общопрактикуващ лекар и стоматолог. По данни от Районен център по здравеопазване – гр. Враца и РЗОК – Враца в общината функционират четири практики за доболнична медицинска помощ на общопрактикуващи лекари, а именно :

No Населено място Лекари Брой медицински сестри
1 с. Борован, с. Нивянин Д-р Дилков 2
2 с. Малорад Д-р Пенчев 1
3 с. Добролево, с. Сираково Д-р Цигаровски 1
5 ЦНСТ с. Борован Д-р Дилков 1
6 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ с. Малорад Геновева Узунова - мед.сестра 1

 

Стоматологичната помощ се представя от лекари стоматолози в бившите стоматологични кабинети на общината.

Индивидуални практики - 3

 

No Населено място Лекари Дни
1 с. Борован Д-р Танова Всеки  Понеделник, Сряда и Петък
от 08:00 до 12:00 ч.
2 с. Малорад Д-р Танова Вторник и Четвъртък
от 08:00 до 12:30 ч.
3 с. Борован Д-р Дойчинова Събота: от 10:00 до 14:00 ч.
Неделя: от 08:00 до 12:30 ч.
4 с. Добролево Д-р Дойчинова Всеки петък
От 08:00 ч. до 16:00 ч.

 

Специализираната медицинска помощ се осъществява от Медицинските центрове и МБАЛ, които се намират в общините Враца и Бяла Слатина, в които работят и специализирани кабинети. В общината както преди така и след здравната реформа не съществуват заведения за болнична помощ.

Като делегирана от държавата дейност се финансират от Централния бюджет чрез бюджета на общината седем щатни бройки медицински персонал за осигуряване функционирането  на яслените  групи  и за обслужване на децата и учениците от общинските детски градини и училища.

Здравен статус и здравен риск.

Наблюдението върху заболеваемостта на населението показва тенденция към нарастване броя на диспансерно болните, като водещи заболявания са заболяванията на сърдечно – съдовата система, онкологични и мозъчно-съдовите заболявания. Не малък дял заемат и психичните заболявания. Фактори за здравен риск сред населението са употребата на алкохол, тютюнопушенето, стресът, нерационалното хранене, замърсяванията на околната среда и др.

Тревожен е фактът, че зачестяват броя на заболелите от диабет и сърдечно – съдови заболявания в млада възраст.

Структура на заболяванията

Заболяване Брой лица
Болести на сърдечно - съдовата система 1 703
в т.ч. хипертонична болест 1 132
исхемична болест на сърцето 308
мозъчно – съдова болест 352
Болести на храносмилателната система 355
в т.ч. язвена болест 144
Болести на пикочно – половата система 328
Болести на пикочно – половата система 328
в т.ч. нефрити и нефрози 80
Болест на кръвта и кръвните органи 104
Болести на дихателната система 473
Болести на ендокринните жлези, обмяната и храненето 509
в т.ч. диабет 298
Алергични заболявания 204
Болести на нервната система 246
Онкологични заболявания 146

 

Възрастова структура на заболяванията.

Възраст Брой заболявания
До 7 години 272
От 7 до 14 години 200
От 15 до 17 години 115
От 18 до 54 години 875
Над 54 години 1979

Анализ на здравословното състояние на пациентите :

Застаряващо  население, с висок процент заболявания на сърдечно-съдовата система и болести на ендокрината система (захарен диабет), като непосредствено след това се нареждат онкологичните заболявания и заболявания с алергична генеза.

Бременност – Наблюдават се от специалистите по акушерство и гинекология.

Транспорт

Транспортът за обслужване на болните се осигурява от практикуващите лекари, а в спешни случай-специализирани автомобили на ФЦСМП Бяла Слатина.

Профилактика на заболяванията

Извършва се съгласно правилата на НРД 2016 г. наредбите на Министерство на здравеопазването за  профилактични консултации със съответните специалисти  

Налична база

Наличната база е дадена под наем на практикуващите лекари и стоматолози. Към този момент основен ремонт е извършен на поликлиниката в с. Борован и на 25. 10. 2016г. е открита официално и жителите на с. Борован вече имат възможността да посещават своите лични лекари в обновената сграда, която дълги години не беше ремонтирана. През 2016г. е извършен  основен ремонт на здравните кабинети в с. Добролево. Наличната база за практиката в с. Малорад – морално остаряла, поддържана през последните 16 години единствено със средства на лечния лекар работещ там.      

Оборудването на кабинетите е извършено съгласно изискванията и разпоредбите на НРД 2016, но част от  него е морално остаряла осъвременяването му е извършено със средства на практикуващите лекари.

Профилактика на заболяванията

Основните хронични незаразни болести- сърдечно- съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични респираторни болести и диабет са причина за 60% от всички смъртни случаи в световен мащаб,  80 % от които са страните с ниски и средни доходи. Ниска здравна култура и недостатъчна профилактика.

В областта на здравеопазването в Община Борован се запазват следните приоритети:

  • Подобряване качеството на извънболничната медицинска помощ
  • Разширяване на дейността по профилактиката на заболяванията.