Годишен отчет ЗЕЕ-2023г. 

Отчет за 2022г. за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на община Борован 2021-2028г.

Отчет за 2022г. за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на община Борован 2021-2028г. 

Уведомление за инвестиционно предложение от "Гривица"ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестеционно намерение 

Годишен отчет ЗЕЕ-2022г. 

Заповед на лица извършили преброяването на безстпанствени кучета 

Протокол от преброяване на безстопанствени кучета на териотрията на община Борован за 2022г.

Съобщение за инвестиционно предложение 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно предложение

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( ОВОС)

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно намарение 

Заповед за събиране на липов цвят

Заповед 

Уведомление за инвестиционно намарение 

Годишен отчет ЗЕЕ - 2020Г.

Годишен отчет ЗЕЕ - 2018Г.

Годишен отчет ЗЕВИ - 2020Г.

Годишен отчет ЗЕВИ - 2018Г.

Програма за управление на отпадъците на община Борован 2021-2028г.

Програма за опазване на околната среда на община Борован 2021-2028г.

 Годишен отчет ЗЕВИ - 2021Г.

Дългосрочна програма за енергийна ефективност  на Община Борован 2021г. - 2030г.

Отчет за 2021г. на Програмата за управление на отпадъците на Община Борован 2021г.-2028г. 

Отчет за 2021г. за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Борован за 2021г.- 2028г.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Борован  за 2022г. - 2025г.

Заповед за забрана за събиране на липов цвят №131 от 02.06.2022г.

Набиране на доброволци за преброяване на безстопанствените кучета
22.08.2022 14:12
Свали