Новини

ПОКАНА - Във връзка с възстановяването на финансови средства на Държавен фонд „Земеделие” по проект: ”Преустройство на уличното осветл

  25.04.2012 20:47  
П О К А Н А
 
       На основание чл.15, ал. 1 от Закона за общинския дълг (обн. ДВ бр.34/19.04.2005 г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г.) и във връзка с възстановяването на финансови средства на Държавен фонд „Земеделие” по проект: ”Преустройство на уличното осветление на село Борован, община Борован” по сключен договор № 06/322/00291 от 23.10.2009г., между община Борован, област Враца и ДФ”Земеделие”, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322”Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.и изплащането на просрочени вземания и задължения по изпълнението на 5/пет/  договори, за внедрени енергоспестяващи мерки в образователната инфраструктура на община Борован, кмета на общината инж.Десислава Тодорова
 
К   А   Н   И
 
населението на Община Борован, да вземе активно участие в общественото обсъждане за поемането на дългосрочен общински дълг, за финансиране възстановяването на финансовите средства, като изрази своите предложения и становища, по следните проекти:  
1.Проект ”Преустройство на уличното осветление на село Борован, община Борован” 
Общи параметри на проекта :
 Предназначение : Проекта е реализиран на територията на с. Борован, като е изградено уличното осветление на селото.
 Стойност : Стойността на проекта е 1 375 904.00., /един милион триста седемдесет и пет хиляди и деветстотин и четири лева/ без ДДС, а сумата,  за която ще се поеме общински дългосрочен дълг е 218 000.00/двеста и осемнадесет хиляди лева/
Начин на финансиране:  Проекта е финансиран изцяло, чрез отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).  
Начин на обезпечаване: Обезпечаването на дългосрочния общински дълг ще стане съгласно разпоредбите на чл.6 от Закона за общинския дълг.     
         2.Изпълнение на 5/пет/  договори за “Изпълнение и инжинеринг за енергоспестяващи мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно- възстановителни работи за сградите на образователната инфраструктура в община Борован”
          Общи параметри на проектите :
 Предназначение : Проектите са реализирани на територията на община Борован.
 Стойност : Стойността на проектите е 4 250 800.00/четири милиона двеста и петдесет хиляди осемстотин лева/ със ДДС, а сумата, за която ще се поеме общински дългосрочен дълг в размер на 800 000.00/осемстотин хиляди лева/
Начин на финансиране:   Проектите са финансирани чрез еско договори
Начин на обезпечаване: Обезпечаването на дългосрочния общински дълг ще стане съгласно разпоредбите на чл.6 от Закона за общинския дълг.    
         Общественото обсъждане, за поемане на дългосрочен общински дълг за възстановяване на финансови средства на Държавен фонд „Земеделие” по проект: ”Преустройство на уличното осветление на село Борован, община Борован” и изплащането на просрочени вземания и задължения по изпълнението на 5/пет/ проекта еско- договори, за внедрени енергоспестяващи мерки в образователната инфраструктура на община Борован    , ще стане на 29.05.2012/вторник/ от 14.00 часа в Музикалната зала на читалище”Цани Иванов” Община Борован.
 
                                                                                                       инж.Десислава Тодорова
                                                                                              кмет на община Борован