Новини

Обявление

  28.12.2012 18:31  

ОБЯВЛЕНИЕ


на основание чл. 37, ал. 6 от Закона за народната просвета и във връзка чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и заповед №477/19.12.2012 г. на Кмета на община Борован

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността: ДИРЕКТОР на ЦДГ „Тошка Петрова” – с.Борован, при следните условия:

1. Кратко описание на длъжността:

Планира, организира, ръководи, координира, контролира и отговаря за възпитателно – образователния процес и цялостната административно - управленска и финансова дейност в детско заведение.

2. Изисквания към кандидатите:

           1. Да са български граждани.

           2. Да отговарят на изискванията на чл. 40, ал.4 от ЗНП:

            - да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

             - да не са лишени от правото да упражняват професията си;

             - да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.

         3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание на основание чл.188, т.2 и т.3 от КТ, освен ако наказанието е заличено и трудовото им правоотношение като директор на детското заведение не е било прекратявано на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса.

        4. Да са завършили висше образование с образователна степен „магистър”, със специалност „Предучилищна педагогика” или „Предучилищна и начална училищна педагогика”.

        5. Да имат не по-малко от 3 (три) години учителски стаж по смисъла на чл. 19, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж през последните три години, считано от датата на обявяване на конкурса.


3. Необходими документи за кандидатстване:


           1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до Кмета на Община Борован(в свободен текст);

           2. Документ за самоличност - / заверено от участника копие /.

           3. Професионална автобиография.

           4. Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, учителска правоспособност - / заверено от участника копие /

           5.Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационни степени, ако кандидатът притежава такива - / заверено от участника копие /

           6. Копие от трудовата и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителен стаж през последните три години.

           7. Валидно свидетелство за съдимост - оригинал.

           8. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „директор” на детска градина - оригинал.

           9. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване -оригинал.

           10. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен или административен ред от правото да упражнява учителска професия - оригинал.

           11. Други документи (по преценка на кандидата), удостоверяващи допълнителна професионална квалификация.

Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

4. Начин на провеждане на конкурса:

           1. Решаване на тест ;

           2. Събеседване, включващо и решаване на казуси от педагогическата практика.

5. Срок и място за подаване на документите:

           1. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в сградата на Община Борован, ул. „Иван Вазов” № 1, в „деловодство” в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в регионалния печат и електронната страница на община Борован.

           2. Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която се кандидатства, точен адрес и телефон за връзка.

6. Допускане до участие:

           1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в т. 2 от настоящата заповед.

           2. Допуснатите кандидати ще се уведомят писмено за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса (решаване на тест и събеседване), а на недопуснатите кандидати писмено ще се съобщят съображенията за отказа.

7. Други условия

           1. Длъжностната характеристика и утвърдените Правила за провеждане на конкурса са предоставени на разположение в стая „Човешки ресурси”, в сградата на Община Борован, където всеки кандидат може да се запознае с тях, в работно време от 8.00 – 12.00 ч. и от 13.00 -17.00 ч.
           2. Съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Общината и на електронната страница на Община Борован.

Обявление за конкурса да се публикува в поне един регионален вестник, в съответствие с изискванията на чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, както и на електронната страница на Община Борован.


КМЕТ:
/инж. Десислава Тодорова/