Новини

Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж

  08.01.2013 15:00  
ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.06
СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИТЕ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТАЖ
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


На 21.12.2012 г. се сключи договор за партньорство между Община Борован и Дирекция Бюро по труда гр. Бяла Слатина за осигуряване на заетост на трима безработни младежи от Община Борован
Целта на партньорството е да се предостави възможност на младежи до 29-годишна възраст за стажуване при работодател. Това ще повиши конкурентноспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване по специалността, а и ще улесни прехода от образование към заетост, като едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен първи професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.
Наетите 3 безработни лица на възраст между 19 и 22 годишна възраст с месторабота в Общинска администрация с. Борован. Срока на наемането е 6 месеца считано от 21.12.2012 на осем часов работен ден в специализираната администрация. Средствата за работна заплата се осигуряват от Оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз