Новини

Уведомление за инвестиционно предложение

  24.07.2013 13:33  
О Б Я В А
ОТ
ОБЩИНА БОРОВАН, ОБЛАСТ ВРАЦА - ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА- КМЕТ


На основание чл.4,ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения(обн.ДВ, бр.25/2003г.)

У В Е Д О М Я В А М Е:

Всички заинтересовани физически и юридически лица, както и жителите на община Борован, че общината има следното инвестиционно предложение":

„ПОДОБРЯВАНЕ НА УЛИЦИ, ТРОТОАРИ, ПАРКОВЕ И ПЛОЩАД В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН, ОБЛАСТ ВРАЦА“
ПОДОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В С. БОРОВАН, ОБЩИНА БОРОВАН“;
ПОДОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И ПАРК ВС. МАЛОРАД, ОБЩИНА БОРОВАН“;
ПОДОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАД И ТРОТОАРИ В С. ДОБРОЛЕВО, ОБЩИНА БОРОВАН“ за кандидатстване по „Програмата за развитие на селските райони"

Местоположение: Проекта ще бъде реализиран на територията на три населени места на община Борован- селата Борован, Малорад и Добролево
Общата и конкретната цели на проекта „Подобряване на улици, тротоари, паркове и площад в подкрепа на устойчивото развитие на община Борован, област Враца“, съответстват на целите и приоритетите на ПРСР (2007-2013г.), Ос 3 и мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, които са насочени към повишаване качеството на живота и нарастване на възможностите за заетост в селските райони. Проектните дейности предвиждат подобряване на общо 3 улици, тротоари, площад и парк в селата Борован, Малорад, Добролево, община Борован, като целта е да повиши привлекателността на населените места, да се осигури равнопоставен и пълноценен достъп, безопасност при пребиваване и преминаване. Чрез подобряване на жизнената среда ще се създаде предпоставка за задържане на жителите в селата, привличане на инвеститори за успешен бизнес и квалифицирани специалисти. Ще се осигури пълноценен достъп до качествени общодостъпни територии в рамките на населените места. Ще се осигури безопасна, стилна и ергономична среда с висока потребителска стойност за всички жители, независимо от техния етнос, пол, възраст и степен на подвижност.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на горепосоченото инвестиционно предложение, могат да го направят писмено в Община Борован- деловодството, с.Малорад-в кметството и в с.Добролево в кметството, както и в РИОСВ-Враца, ул."Екзарх Йосиф"№81, гр.Враца, П.К. 3000

Кмет на община Борован /пп/
/инж.Десислава Тодорова/