Новини

Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2013 година на община Борован

  04.02.2014 10:59  
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 74 ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Петър Станев – Председател на Общински съвет Борован

К А Н И

всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, представители на читалища, неправителствени организации и медии на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОДИНА НА ОБЩИНА БОРОВАН, което ще се проведе на 11.02.2014 г. от 10.00 часа в Музикалната зала на Читалище „Цани Иванов” – с. Борован.

Материалите по Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Борован за 2013 година са на разположение за информация на заинтересованите лица всеки работен ден от 08.30 до 16.30 ч. при Техническия сътрудник на Общински съвет Борован и са публикувани на интернет страницата на Община Борован www.borovan.bg

Председател на ОбС- Борован ……………………….
                                            /Петър Станев/Приложение