Новини

Прессъобщение за предстояща заключителна пресконференция по проект „Служителите на Община Борован – компетентни и мотивирани за по-добр

  23.04.2014 09:19  

На 23.04.2013г. от 14:00 до 15:00 ч. в Музикалната зала на община Борован ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Служителите на Община Борован – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса”, който се изпълнява по Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/12/2.2-07, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати. От страна на община Борован проектът ще бъде представен от кмета г-жа Десислава Тодорова и ръководителя на проекта – г-жа Силвия Катанска.