Новини

Отново стартира социалната услуга " Обществена трапезария"

  29.09.2014 13:52  

На 26.09.2014 г. бе  подписан договор между Община Борован и Министерството на Труда и Социалната политика за предоставяне  социалната услуга  „Обществена трапезария” към Домашен Социален Патронаж Община Борован.

Обществената трапезария ще започне да функционира от 01.10.2014 г. Със Заповед   РД01-665 от 10.09.2014 г. на Министъра на труда и социалната политика е изменена Заповед № РД01-976 от 21.12.2013 г. за реда и условията за финансиране на дейностите по Обществените трапезарии за периода октомври  – декември 2014 г. са утвърдени 90 броя бенефициенти  и стойност на хранодена в размер на 2.30 лв. Бенефициенти  на услугата ще са социално слаби лица живеещи на територията на Общината, които попадат в следните целеви групи:

-          Лица с доказана липса на доходи;

-          Лица, отговарящи на условията по чл.9 от ППЗСП;

-          Самотноживеещи възрастни хора, получаващи минималната пенсия за страната;

-          Лица, получаващи пенсия, поради трайни увреждания;

-          Деца, настанени при близки и роднини по реда и условията на ЗЗД.

Между доставчика и бенефициентите ще бъдат сключени договори за ползване на социалната услуга.

Лицата с трайни увреждания, които са трудно подвижни, ще получават храната в домовете си. За останалите са разкрити пунктове по населени места, както следва:

-          За с. Борован – сградата на Домашен Социален Патронаж;

-          За с. Нивянин – сградата на кметството;

-          За с. Малорад – сградата на бившия тото –пункт;

-          За с. Добролево- сградата на кметството;

-          За с. Сираково - сградата на кметството.

Храната се приготвя  в кухнята на Домашен Социален Патронаж и се разнася с два чисто нови автомобила до 12 ,30 часа  в рамките на 63 работни дни. Храната е напълно безплатна за потребителите, тя се поема от МТСП – Фонд „ Социална Закрила” и е на  обща стойност 13 041.00 лв.  Приготвяната храна ще включва супа, основно ястие и хляб.