Новини

Списък на допуснатие до конкурс кандидати

  02.12.2014 10:46  
С П И С Ъ К

на допуснатите до конкурс кандидати на основание чл.44 от ЗМСМА, чл.10б, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители


2.Цветелина Красимирова Тодорова
3. Ани Мариянова Искренова
4.Калинчо Иванов Костовски
Председател:
/Яна Бецинска/


Посочените кандидати трябва да се явят на тест на
05.12.20174 г. от 10,00 часа в сградата на Община Борован