Новини

Стартира проект "Нови възможности за грижа"

  27.03.2015 09:04  

"Нови възможности за грижа" е новият проект, който ще стартира след приключилия "Подкрепа за достоен живот".

Агенцията за социално подпомагане (АСП) като конкретен бенефициент на проект „Нови възможности за грижа” на 18 март 2015 г. сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Подаването на заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти да стартира от 27.03.2015 г. Срокът за подаване на заявления е 10 работни дни, т.е. крайният срок е 09.04.2015 г.

В същият срок ще бъдат приемани и заявления от кандидатите за лични асистенти.

Бланките заявления ще бъдат на разположение на кандидати в кметствата по населени места.

Подадените заявления от кандидат – потребителите ще се предават  с приемателно – предавателен протокол на съответната Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) за изготвяне на оценка на потребностите.

Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Целевите групи са:

-Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

-Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

-Семейства на деца с увреждания;

-Самотно живеещи тежко болни лица.

 

Необходимите документи, който потребителите трябва да представят, попълвайки заявленията са:

 • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • медицински протокол на ЛКК (копие);
 • други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

 

 

За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на следните изисквания:

1.      Безработни лица;

      2.      Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

     3.      Неактивни лица /студенти или придобили пенсия за ранно пенсиониране – в т рудоспособна възраст/

            Необходимите документи, който кандидатите за лични асистенти трябва да представят, попълвайки заявленията са:

 

·         документ за самоличност (за справка);

·         автобиография;

 • документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 • копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по ОПРЧР 2007 – 2013 г.

 

Чрез дейностите по проекта „Нови възможности за грижа” ще се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и ще се постигане независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора. Чрез предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги ще се гарантира по-добро качество на живот, независимост и достойнство на потребителите.

 

Продължителността на проекта „Нови възможности за грижа” е 13 месеца, като дейностите следва да приключат до април 2016 г

Заявление за ползване на услугата " Личен асистент"
Заявление за кандидатстване за " Личен асистент"