Новини

Становище от Държавно предприятие " Радиоактивни отпадъци"

  23.05.2015 17:21  

Съгласно чл. 17 ал. 5 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, Община Борован предоставя  обществен  достъп до  становище на ДП РАО  за инвестиционно предложение за „ Изграждане на национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоктивни отпадъци – НХРАО” на територията на Община Козлодуй. Същото е на разположение на заинтересованите онлайн и в Техическа служба на Община Борован, находяща се на адрес с. Борован ул. „ Иван Вазов” № 1

(становище)